ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล (Nursing Learning Resource Center: NLRC) มีนโยบายสนับสนุนการเรียนการสอนของศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล ทุกกลุ่มวิชาให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ.

 l

เพื่อใช้เป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้และพัฒนาทักษะในการปฏิบัติการทางการพยาบาลตลอดจนฝึกการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาลที่ทันสมัย

 

เพื่อใช้ฝึกอบรมปฏิบัติการทางการพยาบาล และด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้อง

 

เพื่อสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และการใช้ห้องปฏิบัติการทางด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

ผู้อำนวยการ

นางสุชาดา อินทรกำแหง ณ ราชสีมา

  • สถิติเข้าชมเว็บไซต์

  •   เข้าชมวันนี้ 1 ครั้ง

      เข้าชมเมื่อวานนี้ 27 ครั้ง

      เข้าชมทั้งหมด 22234 ครั้ง

สารจากผู้อำนวยการ

เจตนารมณ์ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ได้อนุมัติให้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล (Nursing Learning Resource Center : NLRC) และแต่งตั้งให้อาจารย์สืบตระกูล ตันตลานุกุล เป็นประธานกรรมการศูนย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างการเรียนรู้มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพทางพยาบาลศาสตร์ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ที่เน้นการบูรณาการในเชิงสหวิทยาการ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การพัฒนางานวิจัย การบริการทางวิชาการ ในสาระสำคัญเกี่ยวกับวิชาชีพการพยาบาล และดำเนินการส่งเสริมการเรียนรู้ในเชิงประยุกต์ เพื่อการพัฒนามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพสืบต่อไป


ค้นหาฐานข้อมูลของ CINAHL


Keyword     Title     Author

ข่าวประชาสัมพันธ์


ปฏิทินการใช้ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล


ภาพกิจกรรม

วีดีโอแนะนำ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดูแลสุขภาพแบบ SKT

การตรวจรับ SIM Baby


หลักการ CPR


NG Tube

top