ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล (Nursing Learning Resource Center: NLRC) มีนโยบายสนับสนุนการเรียนการสอนของศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล ทุกกลุ่มวิชาให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ.

 

เพื่อใช้เป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้และพัฒนาทักษะในการปฏิบัติการทางการพยาบาลตลอดจนฝึกการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาลที่ทันสมัย

 

เพื่อใช้ฝึกอบรมปฏิบัติการทางการพยาบาล และด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้อง

 

เพื่อสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และการใช้ห้องปฏิบัติการทางด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

ผู้อำนวยการ

Image

ผู้อำนวยการวาสนา มั่งคั่ง


 

ค้นหาฐานข้อมูลของ CINAHL


Keyword     Title     Author

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ปฏิทินการใช้ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล


รวมภาพกิจกรรม

วีดีโอแนะนำ

รายวิชาการประเมินภาวะสุขภาพ

รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา


หลักการ CPR


NG Tube

top