ความเป็นมาของศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

              การฝึกปฏิบัติการพยาบาลในศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล (Nursing Learning Resource Center: NLRC) มีความสำคัญอย่างมากในการศึกษาวิชาการพยาบาล เนื่องจากกิจกรรมมีความซับซ้อน กิจกรรมทุกกิจกรรมต้องใช้ทักษะ และมีเทคนิคในการปฏิบัติการพยาบาล ซึ่งได้แก่ การป้องกันโรค การรับใหม่และจำหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล การพยาบาลในการให้ยาแก่ผู้ป่วย การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการรับประทาน การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการขับถ่าย อุจจาระ/ปัสสาวะ การพยาบาลเพื่อสนองความต้องการเคลื่อนไหว การพยาบาลเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรค การดูแลช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาทางเดินหายใจ การดูแลช่วยเหลือให้ผู้ป่วยพักผ่อนและนอนหลับ การช่วยฟื้นคืนชีพ เป็นต้น ในแต่ละกิจกรรมมีรายละเอียดที่แตกต่างออกไป ที่นักศึกษาพยาบาลต้องเรียนรู้และฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะที่สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ก่อนที่จะฝึกปฏิบัติจริงบนหอผู้ป่วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ จึงได้ดำเนินการเตรียมศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล และคู่มือศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล ในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพต่อไป

นโยบาย

              ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล (Nursing Learning Resource Center: NLRC) มีนโยบายสนับสนุนการเรียนการสอนของศูนย์กาเรียนรู้ทางการทางการพยาบาล ทุกกลุ่มวิชาให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

               1 เพื่อใช้เป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้และพัฒนาทักษะในการปฏิบัติการทางการพยาบาลตลอดจนฝึกการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาลที่ทันสมัย

               2 เพื่อใช้ฝึกอบรมปฏิบัติการทางการพยาบาล และด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้อง

               3 เพื่อสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และการใช้ห้องปฏิบัติการทางด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

สถานที่

              ชั้น 4 อาคารเรียนและหอนอน 11 ชั้น

ติดต่อสอบถาม

              นายกังวาลเพชร นาคทอง  นักวิชาการศึกษา  

              หมายเลขโทรศัพท์ 055-830785 ต่อ 124  โทรสาร 055-830787 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 124

              เว็บไซต์ http://www.unc.ac.th/bcnu/index.php/lab

top