แนวทางปฏิบัติของผู้ใช้ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

          เพื่อให้การดำเนินงานให้บริการของศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล เป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ โดยมติคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ให้ใช้ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ เรื่อง ข้อปฏิบัติในการใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล เป็นแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

  1. ผู้มีสิทธิใช้

  ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล ได้แก่ บุคลากรภายในคณะฯ ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร สังกัดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ บุคคลนอกเหนือจากที่กำหนดนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อำนวยการ

  2. ระยะเวลาให้บริการ

                  2.1 เวลาราชการ เวลา 08.30น.-16.30น. หรือตามตารางการจัดการเรียนการสอน

                  2.2 นอกเวลา วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.30น. - 20.00น.  หรือตามแบบคำขอใช้ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล(UNC-L002)

  3. ข้อปฏิบัติในการขอใช้บริการสำหรับบุคลากรภายในวิทยาลัย

                   3.1 บริการเพื่อการเรียนการสอนตามแผนการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ ให้ปฏิบัติดังนี้

                   3.1.1 อาจารย์เจ้าของรายของวิชาที่ต้องการใช้ห้องปฏิบัติการพยาบาลทั้งเทอม อาจารย์กรอกแบบฟอร์มขอใช้ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล (UNC-L002-1) พร้อมแนบตารางการเรียนการทั้ง และส่งแบบสำรวจความต้องการใช้วัสดุอุปกรณ์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมอุปกรณ์

                   3.1.2 อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์การศึกษา และ/หรือ สถานที่ได้ภายใน 1 วันก่อนการเรียนการสอน

                   3.1.3 อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาที่รับผิดชอบให้นักศึกษาทำความสะอาด ตรวจความเรียบร้อย และนับจำนวนอุปกรณ์ หลังสิ้นชั่วโมงปฏิบัติทุกครั้ง ก่อนนำอุปกรณ์ส่งคืนที่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

                   3.1.4 กรณีที่เป็นการขอรับบริการนอกเวลาและไม่มีเจ้าหน้าที่ ผู้ขอใช้-บริการจะต้องดูแลอุปกรณ์การศึกษาและสถานที่ให้เรียบร้อย และนำอุปกรณ์ส่งคืนเจ้าหน้าที่ในวันรุ่งขึ้น การส่งคืนจะถือว่าสมบูรณ์ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจรับและลงชื่อกำกับเรียบร้อยแล้ว

                   3.2 บริการเพื่อการเรียนการสอนที่ไม่เป็นไปตามแผนการเรียนการสอนที่กำหนดไว้ ให้ปฏิบัติดังนี้

                   3.2.1 กรณีมีการใช้ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาลนอกตารางการใช้ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล ให้เขียนแบบฟอร์มขอใช้ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล ก่อนการใช้ห้อง 7 วันทำการ

                   3.2.2 ถ้าตรงกับวันเดียวกันการขอใช้บริการตามแผนการเรียนการสอนที่กำหนดไว้แล้ว วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ จะให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนตามแผนที่กำหนดในข้อ 3.1 เป็นลำดับแรก

                   3.2.3 ถ้าต้องการยืมหุ่นจากหน่วยงานอื่นแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนวันใช้งาน 10 วันทำการ

                   3.2.4 การปฏิบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อ 3.1.2-3.1.4 ในข้อ 3.1

  4. ข้อปฏิบัติในการขอใช้บริการสำหรับบุคลากร/หน่วยงานภายนอกวิทยาลัยฯ

          การขอใช้ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล และการขอยืมอุปกรณ์การศึกษาสำหรับบุคลากร/หน่วยงานภายนอกวิทยาลัยฯ ให้ถือปฏิบัติดังนี้

                 4.1 บุคลากร/หน่วยงานภายนอกวิทยาลัยฯ ที่จะขอใช้ห้องปฏิบัติการ และ/หรือ ยืมอุปกรณ์การศึกษา ให้ทำหนังสือจากหน่วยงานต้นสังกัดถึงผู้อำนวยการเพื่อพิจารณาอนุมัติล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ ทั้งนี้ให้ประธานคณะกรรมการบริหารดูแลศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล ให้ความเห็นเบื้องต้นถึงการ ขอใช้บริการและวันเวลาที่ขอ

                 4.2 ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้ของศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

                 4.3 ในการขอใช้บริการที่ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล ผู้ขอใช้บริการจะต้องระบุจำนวนและรายชื่อผู้ขอใช้บริการทุกคน

                 4.4 ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล เพื่อขอศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล ตามวันเวลาที่กำหนด

  5. ค่าบริการ

          เป็นไปตามการอนุมัติของประธานกรรมการศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล /ผู้อำนวยการ

  6 การดำเนินการกรณีอุปกรณ์การศึกษาชำรุดเสียหาย

                 6.1 กรณีที่ผู้ใช้บริการพบก่อนนำไปใช้ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที มิฉะนั้นจะถือว่าอุปกรณ์การศึกษานั้นชำรุด เสียหายระหว่างการใช้บริการ ซึ่งผู้ขอใช้บริการจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น

                 6.2 กรณีชำรุดเสียหายระหว่างขอใช้บริการ ให้ผู้ขอใช้บริการทำบันทึกแจ้งเหตุการณ์และนำส่งอุปกรณ์การศึกษาที่ชำรุดเสียหายนั้น คืนแก่เจ้าหน้าที่ทันทีโดยไม่ชักช้า

  7 การชดใช้กรณีอุปกรณ์การศึกษาชำรุดเสียหาย

                 7.1 ให้คณะกรรมการบริหารดูแลศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล พิจารณาและให้ความเห็นเบื้องต้นถึงเหตุแห่งความเสียหายและค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม/จัดซื้อใหม่

                 7.2 กรณีที่พิจารณาแล้ว พบว่าเหตุแห่งความเสียหายเกิดเนื่องจากความประมาท ให้ชดใช้ทุกกรณี โดยกำหนดแนวปฏิบัติดังนี้

                     7.2.1 กรณีค่าเสียหายอยู่ในวงเงินไม่เกินห้าพันบาท ให้คณะกรรมการบริหารดูแลศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล ดำเนินการเรียกเก็บและแจ้งรองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการเพื่อทราบ

                     7.2.2 กรณีค่าเสียหายอยู่ในวงเงินเกินกว่าห้าพันบาท ให้คณะกรรมการบริหารดูแลศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล รายงานรองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการเพื่อพิจารณา

                 7.3 ความเสียหายที่เกิดจากบุคลากร/หน่วยงานภายนอกวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ให้ชดใช้ทุกกรณี ไม่ว่าเหตุแห่งความเสียหายนั้นจะเกิดเนื่องจากความประมาทหรือไม่ก็ตาม

อาจารย์

1. อาจารย์เจ้ารายของวิชาที่ต้องการใช้ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

          1.1 กรณีมีการใช้ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล ทั้งเทอม อาจารย์ส่งตารางการเรียนการสอนรายวิชาที่มีการใช้ห้องปฏิบัติการ หรือ ส่งแบบสำรวจความต้องการใช้วัสดุอุปกรณ์

          1.2 กรณีมีการใช้ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล นอกตารางการใช้ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล ให้เขียนแบบฟอร์มขอใช้ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล ก่อนการใช้ห้อง 7 วันทำการ

2. อาจารย์ประจากลุ่มวิชาที่รับผิดชอบให้นักศึกษาทำความสะอาด ตรวจความเรียบร้อย และนับจำนวนอุปกรณ์ หลังสิ้นชั่วโมงปฏิบัติทุกครั้ง ก่อนนำอุปกรณ์ส่งคืนที่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

3. หากมีนักศึกษาทำอุปกรณ์ชำรุดหรือเสียหาย ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที

นักศึกษา

  1. แต่งเครื่องแบบนักศึกษาหรือเครื่องแบบที่วิทยาลัยฯกำหนดทุกครั้งที่จะเข้าฝึกปฏิบัติการ

             1.1 หญิง แต่งเครื่องแบบนักศึกษาหรือเครื่องแบบที่วิทยาลัยฯ (ขึ้นกับ Lab ที่ฝึกปฏิบัติ) ติดป้ายชื่อทุกครั้งที่จะเข้าฝึกปฏิบัติการ ผมรวบให้เรียบร้อย สวมเน็ทติดผม

             1.2 ชาย แต่งเครื่องแบบนักศึกษาหรือเครื่องแบบที่วิทยาลัยฯ (ขึ้นกับ Lab ที่ฝึกปฏิบัติ) ติดป้ายชื่อ ทุกครั้งที่จะเข้าฝึกปฏิบัติการ

  2. เก็บกระเป๋าและสิ่งของไว้ในที่ที่จัดไว้ให้ ยกเว้น ของมีค่า

  3. เปลี่ยนรองเท้าก่อนเข้าศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล และจัดวางในชั้นให้เป็นระเบียบทุกครั้ง

  4. ข้อห้าม

              4.1 ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่ม เข้ามาในศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

              4.2 ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น

              4.3 ห้ามขีดเขียนข้อความใดๆ ลงในตัวหุ่น ตู้ ฉาก หรืออุปกรณ์อื่นๆ

  5. ตรวจสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ก่อนและหลังการใช้เสมอ หากพบว่ามีการชำรุดหรือเสียหายให้รีบรายงานต่ออาจารย์เจ้าของวิชา หรืออาจารย์ประจำกลุ่ม หรือเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนรู้ทางพยาบาลทันที

  6. ไม่หยิบของหรืออุปกรณ์อื่นใดในศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล ออกไปโดยไม่ได้รับอนุญาต

  7. เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกปฏิบัติการแล้วให้นำอุปกรณ์ไปล้างทำความสะอาด หรือตรวจสอบความเรียบร้อย รวมทั้งนับจำนวนทุกครั้งก่อนนำอุปกรณ์ส่งคืนที่เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้การพยาบาล

  8. ปิดแอร์ ไฟ หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกปฏิบัติการทุกครั้ง

  9. ก่อนออกจากห้องปฏิบัติการพยาบาล ให้เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการพยาบาลตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมก่อนทุกครั้ง

top