คณะกรรมการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องปฏิบัติการพยาบาล

          1. นายสืบตระกูล ตันตลานุกุล ประธานกรรมการ
          2. นางสาวสุปราณี หมื่นยา รองประธาน
          3. นางสาวจิราพร วิศิษฐ์โกศล กรรมการ
          4. นายภราดร ล้อธรรมา กรรมการ
          5. นางสาวสายฝน วรรณขาว กรรมการ
          6. นายกังวาลเพชร นาคทอง กรรมการและเลขานุการ

โดยคณะกรรมการบริหารศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

          6.1 กำหนดระบบการบริหารจัดการและการใช้อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการพยาบาล

          6.2 วางแผนจัดหาอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการพยาบาลที่สอดคล้องกับการปฏิบัติในสถานการณ์จริงทุกสาขา ให้เพียงพอ พร้อมใช้และทันสมัย

          6.3 จัดทำตารางการใช้ห้องปฏิบัติการพยาบาล และคู่มือการใช้อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการพยาบาล

          6.4 ประเมินผลการใช้ห้องปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาและอาจารย์ นำเสนอกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อปรับปรุงและพัฒนา

top