ขั้นตอนปฏิบัติการยืม-คืนวัสดุ/ครุภัณฑ์

1. ประเภทของการให้บริการ ยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์ ของศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

        1.1 เพื่อการเรียนการสอน

        1.2 เพื่อบริการวิชาการ

2. กำหนดวัน/เวลา เพื่อให้บริการ ยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์ ของศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

        2.1 ในเวลาราชการ เปิดทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

3. ผู้มีสิทธิใช้บริการ ยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์ ของศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

        3.1 นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

        3.2 อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

        3.3 นักศึกษาหรือบุคลากรสาธารณสุขอื่น (แจ้งขอใช้บริการเป็นครั้งคราว พิจารณาตามความจำเป็น)

4. วัสดุ/ครุภัณฑ์ที่ให้บริการ

        4.1 วัสดุ แยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

 - วัสดุสิ้นเปลือง เช่น สำลี ผ้าก๊อส ไม้พันสำลี น้ำยา และยาต่าง เป็นต้น

 - วัสดุ เช่น อับสำลี กระบอกฉีดยาชนิดแก้ว ชามรูปไต กระปุกพร้อมปากคีบ และ ชุดฝึกปฏิบัติการ

ทางการพยาบาลต่าง เป็นต้น

        4.2 ครุภัณฑ์ เช่น หูพัง เครื่องวัดความดันโลหิต ชิ้นส่วนหุ้มต่างๆ เป็นต้น

        4.3 ครุภัณฑ์ที่มีการติดตั้งยุ่งยากและเคลื่อนย้ายลำบาก เช่น หุ่นฝึกปฏิบัติการ โทรทัศน์ เครื่องเล่น

วีซีดี เป็นต้น  วัสดุครุภัณฑ์ตามขั้นตอนปฏิบัติการยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์ ของศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

ข้อ 4.3 ผู้ขอใช้บริการทั้งกรณีที่มีการเรียนการสอนและกรณีเพื่อการบริการวิชาการ ขอใช้บริการได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล ห้ามนำหรือเคลื่อนย้ายออกนอกศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

5. อัตราค่าบริการ

เป็นไปตามการอนุมัติของประธานกรรมการศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล/ผู้อำนวยการ

6. ระยะเวลาในการยืม

        6.1 การยืมวัสดุตาม ข้อ 4.1 ต้องทำการเขียนใบเบิกวัสดุ (UNC-L003) ถ้าหากใช้ไม่หมดให้นำมาส่งคืน

        6.2 การยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์ มีกำหนดดังนี้ - วัสดุ/ครุภัณฑ์ตาม ข้อ 4.1 และข้อ 4.2 ยืมได้ครั้งละ 7 วันทำการ - กรณีวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่มีจำนวนจำกัดจะพิจารณาตามความเหมาะสม

7. ขั้นตอนการยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์

        7.1 การยืมเพื่อการเรียนการสอน

             - ผู้ขอใช้บริการติดต่อเขียนแบบฟอร์มใบยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์ (UNC-L001) กรณีวัสดุตาม ข้อ

4.1 ต้องทำการเขียนแบบฟอร์มใบเบิกยา เวชภัณฑ์ และวัสดุสิ้นเปลือง (UNC-L003)

            - ยื่นแบบฟอร์มใบยืมอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันรับวัสดุอุปกรณ์.

            - ระยะเวลาในการยืม ครั้งละไม่เกิน 7 วัน หากมีความจำเป็นใช้อุปกรณ์ต่อไป สามารถยืมต่อได้ที่

ศูนย์สาธิตทางการพยาบาล ถ้าไม่ปฏิบัติตามจะไม่มีสิทธิ์ยืมอุปกรณ์อีก

          - ผู้รับบริการติดต่อขอรับอุปกรณ์ที่ยืมพร้อมตรวจนับอุปกรณ์ และตรวจสภาพก่อนการใช้

 งานทุกครั้งก่อนรับอุปกรณ์ออกจากศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

            - การยืมผ้าชนิดต่างๆ เมื่อนำกลับมาคืนจะต้องซักรีดให้เรียบร้อย หรือจ่ายค่าซักรีดตามราคาที่จ่าย

จริงของห้องปฏิบัติการพยาบาลส่งจ้างซัก

          - เมื่อครบกำหนดส่งคืนอุปกรณ์ที่ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล ชั้น 4 อาคารเรียนและหอนอน 11 ชั้นวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

       7.2 การยืมเพื่อบริการวิชาการ

          - ผู้ขอใช้บริการทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ยืมวัสดุอุปกรณ์ เสนอผู้อำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ

          - ผู้ขอใช้บริการติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่รับผิดชอบศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล เพื่อขอรับวัสดุอุปกรณ์ ตามวันเวลาที่กำหนด

8. ขั้นตอนการรับวัสดุ/ครุภัณฑ์

       8.1 วัสดุ/ครุภัณฑ์ที่มีการจัดเตรียมไม่ยุ่งยาก สามารถรับวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่ยืมได้ทันที

       8.2 ผู้ขอใช้บริการต้องตรวจสอบสภาพวัสดุ/ครุภัณฑ์ทุกครั้งก่อนลงนามรับ

9. ขั้นตอนการคืนวัสดุ/ครุภัณฑ์

       9.1 ผู้ขอใช้บริการติดต่อคืนกับศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล เท่านั้น

       9.2 ผู้ขอใช้บริการต้องการยืนยันการตรวจสอบสภาพวัสดุ/ครุภัณฑ์กับเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง ก่อนลงนามส่งคืน

       9.3 ผู้ขอใช้บริการจะต้องรับผิดชอบค่าความเสียหายของวัสดุ/ครุภัณฑ์ กรณีเกิดการชำรุดเสียหายตามราคาวัสดุ/ครุภัณฑ์

       9.4 กรณีทีมีความจำเป็นต้องการใช้วัสดุ/ครุภัณฑ์ต่อหรือไม่สามารถคืนวัสดุ/ครุภัณฑ์ได้ตามวันที่กำหนด ให้ติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยตนเองหรือทางโทรศัพท์เพื่อต่อระยะเวลาการยืม การคืนวัสดุ/ครุภัณฑ์ เพื่อการเรียนการสอนทุกชนิด จะต้องเสร็จสิ้นก่อนวันปิดภาคเรียนการศึกษา

top