ข้อปฏิบัติการยืม -คืน วัสดุ ครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

1 การยืมเพื่อการเรียนการสอน

       1.1 ผู้ขอใช้บริการติดต่อเขียนแบบฟอร์มการยืม (UNC-L001)

       1.2 กรณีต้องการยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์ใช้ในวันจันทร์ ติดต่อเขียนแบบฟอร์มการยืม ในวันศุกร์ก่อน เวลา 14.00 น.

       1.3 กรณียืมวัสดุ/ครุภัณฑ์ ใช้ในการเรียนการสอนประจำรายวิชา ให้ทำหนังสือแจ้งความจำนงผ่านภาควิชาล่วงหน้าก่อนเปิดภาคเรียนการศึกษาอย่างน้อย 3 สัปดาห์

       1.4 กรณีผู้ขอใช้บริการเป็นนักศึกษาและมีความจำเป็นต้องใช้วัสดุ/ครุภัณฑ์เร่งด่วนสามารถติดต่อขอยืมได้ โดยให้อาจารย์ประจำรายวิชารับรองความจำเป็น

         

2 การยืมเพื่อการบริการวิชาการ

       2.1 ผู้ขอใช้บริการติดต่อเขียนแบบฟอร์ม ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ

       2.2 ผู้ขอใช้บริการชำระค่าบริการวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่งานการเงิน ภายหลังได้รับการอนุมัติ

3 ขั้นตอนการรับวัสดุ/ครุภัณฑ์

       3.1 วัสดุ/ครุภัณฑ์ที่มีการจัดเตรียมไม่ยุ่งยาก สามารถรับวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่ยืมได้ทันที

       3.2 ผู้ขอใช้บริการต้องตรวจสอบสภาพวัสดุ/ครุภัณฑ์ทุกครั้งก่อนลงนามรับ

       3.3 กรณีขอใช้บริการเพื่อการบริการวิชาการ ผู้ขอใช้บริการนำใบเสร็จรับเงินมาแสดงก่อนรับวัสดุ/

ครุภัณฑ์

4 ขั้นตอนการคืนวัสดุ/ครุภัณฑ์

       4.1 ผู้ขอใช้บริการติดต่อคืนกับเจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์เท่านั้น

       4.2 ผู้ขอใช้บริการต้องการยืนยันการตรวจสอบสภาพวัสดุ/ครุภัณฑ์กับเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง ก่อนลงนามส่งคืน

       4.3 ผู้ขอใช้บริการจะต้องรับผิดชอบค่าความเสียหายของวัสดุ/ครุภัณฑ์ กรณีเกิดการชำรุดเสียหายตามราคาวัสดุ/ครุภัณฑ์

       4.4 กรณีทีมีความจำเป็นต้องการใช้วัสดุ/ครุภัณฑ์ต่อหรือไม่สามารถคืนวัสดุ/ครุภัณฑ์ได้ตามวันที่กำหนด ให้ติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยตนเองหรือทางโทรศัพท์เพื่อต่อระยะเวลาการยืม การคืนวัสดุ/ครุภัณฑ์ เพื่อการเรียนการสอนทุกชนิด จะต้องเสร็จสิ้นก่อนวันปิดภาคเรียนการศึกษา

top