โครงการประชุมเชิงวิชาการ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาพยาบาลตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และสมรรถนะรายชั้นปี

          โครงการประชุมเชิงวิชาการ  การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาพยาบาลตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และสมรรถนะรายชั้นปี ระยะที่ 1 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 รหัส 58

top