โครงการประชุมเชิงวิชาการ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาพยาบาลตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และสมรรถนะรายชั้นปี

top