การประเมินทักษะทางคลินิค สำหรับ นศ.พยบ. ชั้นปีที่ 4 รายวิชาปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น หลังการขึ้นฝึกภาคปฏิบัติบนหอผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

top