การสอบประเมินทักษะทางคลินิก (OSCE) ก่อนการฝึกภาคปฏิบัติ ในรายวิชาปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล 1 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 รหัส 61

top