การเตรียมความพร้อม นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 รหัส 60 ก่อนการฝึกภาคปฏิบัติ ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1

top