โครงการประชุมเชิงวิชาการ การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพโดยการบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนรายวิชากีฬาและการออกกำลังกาย

Read more

การสอบประเมินทักษะทางคลินิก (OSCE) ก่อนการฝึกภาคปฏิบัติ ในรายวิชาปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล 1 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 รหัส 61

Read more

การเตรียมความพร้อม นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 รหัส 60 ก่อนการฝึกภาคปฏิบัติ ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1

Read more

การเตรียมความพร้อม นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 รหัส 60 ก่อนการฝึกภาคปฏิบัติ ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2

Read more

1 2
top