ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล (Nursing Learning Resource Center: NLRC) มีนโยบายสนับสนุนการเรียนการสอนของศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล ทุกกลุ่มวิชาให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ.

l

เพื่อใช้เป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้และพัฒนาทักษะในการปฏิบัติการทางการพยาบาลตลอดจนฝึกการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาลที่ทันสมัย

 

เพื่อใช้ฝึกอบรมปฏิบัติการทางการพยาบาล และด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้อง

 

เพื่อสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และการใช้ห้องปฏิบัติการทางด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

ผู้อำนวยการ

นางสุชาดา อินทรกำแหง ณ ราชสีมา

 

 

 

 

    • สถิติเข้าชมเว็บไซต์

  เข้าชมวันนี้ 1 ครั้ง

  เข้าชมเมื่อวานนี้ 20 ครั้ง

  เข้าชมทั้งหมด 57695 ครั้ง

สารจากผู้อำนวยการ

เจตนารมณ์ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ได้อนุมัติให้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล (Nursing Learning Resource Center : NLRC) และแต่งตั้งให้อาจารย์สืบตระกูล ตันตลานุกุล เป็นประธานกรรมการศูนย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างการเรียนรู้มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพทางพยาบาลศาสตร์ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ที่เน้นการบูรณาการในเชิงสหวิทยาการ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การพัฒนางานวิจัย การบริการทางวิชาการ ในสาระสำคัญเกี่ยวกับวิชาชีพการพยาบาล และดำเนินการส่งเสริมการเรียนรู้ในเชิงประยุกต์ เพื่อการพัฒนามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพสืบต่อไป


ค้นหาฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Clinical key for nursing


Keyword     Title     Author

ค้นหาฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ Medline Complete


Keyword     Title     Author

ข่าวประชาสัมพันธ์


ปฏิทินการใช้ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล


ภาพกิจกรรม

วีดีโอแนะนำ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดูแลสุขภาพแบบ SKT

การตรวจรับ SIM Baby


หลักการ CPR


NG Tube

top